Integritetspolicy

Vem är personuppgiftsansvarig?

Birka Dansklubb är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för verksamheten. Du kan kontakta oss på dans@birkadansklubb.se.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi behandlar de uppgifter som du lämnat till oss för att bli medlem i Birka Dansklubb eller tecknar medlemskap för underårig, d.v.s. namn, e-postadress, telefonnummer, bilder, resultat från tävlingar, adress och personnummer. Vi behandlar även de personuppgifter du lämnar till oss i samband med att du kontaktar oss på e-post eller annat sätt.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

  1. För att upplysa och sprida information till dig om Birka dansklubb.
  2. För att informera dig om vår verksamhet och kurser.
  3. För att informera dig om annan relevant information.
  4. Licensansökningar och anmälningar till tävlingar
  5. För att använda som underlag för bidragsansökningar för får verksamhet.

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

Vad gäller punkterna 1-5 under ändamålen med personuppgiftsbehandling ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att du, vid ansökan om medlemskap, lämnar ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga (t.ex. om du varit en inaktiv medlem under den tidsperiod som anges under avsnittet ”Uppsägning av medlemskap” nedan)  eller när du begärt utträde, rättning eller radering samt när ditt medlemskap i Birka Dansklubb upphör. Detsamma gäller uppgifter du lämnat till oss via mail eller liknande, de raderas då de inte längre är aktuella eller nödvändiga (t.ex. då konversationen är avslutad eller inaktuell).

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Vi delar dina personuppgifter vid ansökan om medlemskap eller bidrag i/från andra organisationer. Detta innebär att dina personuppgifter kommer att delas med Riksidrottsförbundet.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Om behandlingen av dina personuppgifter som du vill begränsa eller radera är nödvändig för att uppfylla dessa villkor kan ditt medlemskap emellertid komma att sägas upp till följd av begränsningen eller raderingen. Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

Uppsägning av medlemskap

Ditt medlemskap gäller fram till slutet av verksamhetsåret d 30 juni. Du kan säga upp ditt medlemskap när du vill utan uppsägningstid.

Ändring av villkor

Vi har rätt att ändra dessa villkor från tid till annan. Ändringar av villkoren kommer att publiceras via e-post, senast en månad före villkorsändringen träder i kraft.